ชมรมแม่บ้านมหาดไทยลำปางเยี่ยมเยาวชน มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเถิน  อ.เถิน จ.ลำปาง นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง  และประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนดูแลเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพื้นที่อำเภอเถิน

 

ซึ่งเป็นการติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชน จัดเก็บข้อมูลผลการเรียน  รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบัญชีรายรับ รายจ่าย และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯอย่างใกล้ชิด   ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมูลนิธิฯ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ทั่วประเทศ ปีละประมาณ 2,200 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 9 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรม แก่เยาวชนไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 215 ล้านบาท

ทั้งนี้  นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม ยังได้มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชน และได้กล่าวขอบคุณหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันดูแลทุกข์สุขเยาวชนที่ไดรับทุนดังกล่าวฯ ในพื้นที่ และขอให้นักเรียนทั้ง 3 คนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ นำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา รวมทั้งตั้งใจเรียน ประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เชื่อฟังคุณครู และเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม / ภาพ-ข่าว