สถาบันคชบาลฯจัดประชุมช้างแห่งชาติ หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ก้าวต่อไปของช้างไทย’

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่อาคารกัลป์ยาณืวัฒนาการุณย์  สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ช้าง สัตวแพทย์ และนักอนุรักษ์ช้างไทยกว่า 250 คน จากทั่วประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง และอนุรักษ์ช้าง ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีก็เพื่อระดมพลังในทุกภาคส่วนทั้งรัฐ และเอกชนในประเทศไทย ในการพูดคุย และหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเสนองานวิจัย และผลงานด้านต่างๆ ในการอนุรักษ์ช้างไทย และการรักษาช้างไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ช้างไทยหลากหลายมิติ นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการแจ้งถึงสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี ระหว่างนักวิชาการ และผู้คนในวงการช้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันปกป้อง และอนุรักษ์ช้างไทย ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  2 – 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การอภิปราย เรื่อง แผนแม่บท และกฎหมายช้างไทย โดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒน์พงศ์โสภณ จากกรมปศุสัตว์ ,  นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ น.สพ.ทวีโภค อังควานิช จากสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ รวมถึงยังมีการบรรยายพิเศษหลายเรื่องสำคัญ เช่น เวชศาสตร์การฟื้นฟูในช้าง , การฝั่งเข็ม และการใช้เลเซอร์บำบัดในช้าง , การให้เลือด และพลาสม่าในช้าง , การวางยางสลบช้าง , การออกแบบเครื่องมือ เพื่อใช้กับช้าง เป็นต้น ส่วนในวันสุดท้ายของการจัดประชุม จะเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 10 เรื่อง

ด้าน นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อช้างไทยได้แผ่ไพศาลไปทั่วโลก นับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ปี 2555 องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF   (World Wide Fund for Nature) ได้ประกาศให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็น  “วันช้างโลก” เพื่อให้ชาวโลกได้มีจิตสำนึก ร่วมใจกัน อนุรักษ์ช้าง เลิกการทำร้ายช้าง และส่งเสริมให้ช้างมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นสัตว์คู่โลก

ดังนั้น สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ   ในพระอุปถัมภ์ฯ หน่วยงานในสังกัด อ.อ.ป. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ และบริบาลช้าง และคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงได้ร่วมมือกันจัดงานการประชุมช้างแห่งชาติขึ้น ในเดือนสิงหาคม นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ทรงมีพระเมตตาต่อช้างไทยเสมอมา

อย่างไรก็ตามการจัดประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้ชาวช้างได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิถีแห่งการดำรงชีพของช้างให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นเวทีวิชาการด้านสุขภาพช้าง และเพื่อให้ชาวช้างได้เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อกัน ท่ามกลางสถานการณ์ช้างไทย ที่ยังคงน่าห่วง และเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ หากไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านมา

ซึ่งในอดีตประเทศไทยมีช้างอยู่กว่า 50,000 ตัว แต่ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเรามีช้างป่าเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ตัว  กระจายอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่กว่าแสนตารางกิโลเมตร และมีช้างเลี้ยงประมาณ 3,000 เชือก ซึ่งตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ประชากรช้างไทยได้ลดลงอย่างน่าใจหาย จึงต้องกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยได้รักษ์ และห่วงแหนช้างไทยให้มีมากขึ้น

สำนักข่าวลำปาง 13