อบจ.ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนฝึกอบรม ‘นักประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้น’ วันนี้ – 15 ส.ค.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม “นักประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้น” จำนวน 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 120 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 60 ทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 180 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ซึ่งวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้น และวันที่สองฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์

 

 

โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้นประจำปี 2561” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้นให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจโดยใช้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ด้านกลไกหรือโครงร่างหุ่นยนต์ (Mechanical Assembly) ความรู้ด้านการประกอบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical & Electronics Wiring) และความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์ (Software Programming) นำมาประดิษฐ์คิดค้นจนเกิดเป็นหุ่นยนต์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยียุคใหม่โดยใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือ เกิดการพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาตนเองและแข่งขันกับภายนอกได้ อีกทั้งสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ส่งใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (ชั้น 3) ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร 0 5423 7662 / โทรสาร 0 5423 7663 E-mail:chatchawet28@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 090-3217527 (สงวนสิทธิ์สำหรับ 100 ทีม โดยพิจารณาตามลำดับการสมัคร) และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

สำนักข่าวลำปาง 13