เครือข่ายประชาชนฯ บุกยื่นหนังสือถึง สนช. เร่งรัดพิจารณาร่าง พรบ.อุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนเครือข่ายประชารัฐขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จ.ลำปาง จำนวนกว่า 150 คน โดยมี นายบุญศรี เครือยศ เป็นตัวแทนเครือข่ายเพื่อมายื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อขอสนับสนุนและเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ……. ซึ่งมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง และ นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดมารับมอบหนังสือฉบับดังกล่าว

 

โดย นายบุญศรี เครือยศ ตัวแทนเครือข่ายฯกล่าวว่าทางเครือข่ายประชารัฐขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ จ.ลำปาง พร้อมชาวบ้านที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติแม่วะ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อุทยานแห่งชาติดอยจง อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ได้รับข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ว่ามีผู้คัดค้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวซึ่งอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ซึ่งทางเครือข่ายและชาวบ้านที่มายื่นหนังสือในครั้งนี้เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. มีผลดีต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นอย่างมาดเพราะร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ราษฎรที่อาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีบทบัญญัติช่วยเหลือราษฎรที่มีที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และที่ไม่มีที่ดินทำกิน(ผู้ยากไร้) ได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ และการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการใหม่จะมีการกันพื้นที่ของราษฎรออกจากพื้นที่เตรียมการประกาศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ทำกินของราษฎร อีกทั้งยังสามารถดำรงชีพตามวิถีชีวิตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้อย่างถูกต้องดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหาก ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ….. ประกาศใช้ยังส่งผลทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความกินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังสามารถปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอย ตัดขาย หรือสามารถปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานสืบต่อไปได้ จึงเห็นควรได้โปรดพิจารณาเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ยังได้แนบรายชื่อของชาวบ้านผู้สนับสนุนการเร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในครั้งนี้จำนวน 1,539 รายชื่ออีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13