13 มีนาคมนี้ เชิญเที่ยวงาน “วันช้างไทย” สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย” ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562  ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก เวลา 10.30 น. การทำบุญให้กับช้าง และ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. น. พิธีทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง และ พิธีเปิดงานวันช้างไทย เวลา 10.15 น.  การเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจเข้าชมงานวันช้างไทย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13