อาชีวศึกษา 9 จังหวัดภาคเหนืออบรมสร้างเครือข่าย ผู้นำต้านยาเสพติดด้วยมือ(ถือ)เรา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  ที่โรงแรมรีเจนท์ลอด์จลำปาง  อ.เมือง จ.ลำปาง ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีอบรมโครงการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด ระดับภาคเหนือ โดยมี นายจีรพงษ์ แสงวนิช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และ ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นผู้ต้อนรับ

 

โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง สำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ลำปาง และสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการอบรมแผนปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายผู้นำต้านยาเสพติด ระดับภาคเหนือภายใต้ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” การดำเนินงานตามแนวทางของแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและภัยที่เกิดจากอบายมุขที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และให้ผู้แทนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน 9 จังหวัด มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐภาคเอกชนรวม 80 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2562  โดยมีการเรียนรู้การใช้สื่อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยอาศัยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยมือถือ เรียนรู้การทำ Content Marketing แบบ Storytelling และการทำการตลาดในสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งผลิตผลงานคลิปวิดีทัศน์ผ่าน Smartphone เป็นสารคดี สารคดีเชิงข่าว หรือภาพยนตร์สั้น ความยาว 4 นาที ในประเด็นหัวข้อหัวข้อ “สร้างสื่อ สารพลัง ต้านยาเสพติดด้วยมือ (ถือ) เรา” ซึ่งความสำคัญที่สุดของการทำสื่อคือ การบริการสาธารณะ เพื่อร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเอง

สำนักข่าวลำปาง 13