กำนันแม่วะออกกฏเหล็กนำร่องคุมไฟป่า 8 หมู่บ้าน ทำ MOU ให้ทุกครัวเรือนร่วมดับไฟ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณศาลาวัดแม่วะหลวง ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายอำนวย เมืองแดง กำนันตำบลแม่วะ พร้อมด้วย นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ นายประหยัด จักรแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ นายขจรศักดิ์ คำดี นายก อบต.แม่วะ และผู้ใหญ่บ้านจาก 8 หมู่บ้านในตำบลแม่วะ ได้ทำการประชุมร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และ ราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่วะ จำนวนกว่า 120 คน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่วะ ประจำปี 2562

 

 

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งได้มอบนโยบายให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยให้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งอำเภอเถินได้กำหนดให้ตำบลแม่วะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดไฟป่าพร้อมทั้งจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วและเฝ้าระวังประจำตำบล

โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว นายอำนวย เมืองแดง กำนันตำบลแม่วะ ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านซึ่งมีแนวคิดที่จะออกมาตรการบังคับใช้ในชุมชนอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจากคนที่เข้าไปจุดไฟเผาในป่า จึงได้ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางกับ นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ เพื่อกำหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยตำบลแม่วะจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่วะ ออกมาตรการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ข้อคือ มาตรการที่ 1 หากเกิดไฟป่าขึ้นในเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตร ฯลฯ ให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านส่งตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน ในการปฏิบัติภารกิจเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที มาตรการที่ 2 หากครัวเรือนใดไม่สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าหรือไม่ให้ความร่วมมือจะต้องเสียค่าปรับครัวเรือนละ 100 บาท/ครั้ง เพื่อเก็บเข้ากองทุนของหมู่บ้าน มาตรการที่ 3 หากครัวเรือนใดฝ่าฝืนการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจะมีการห้ามเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอย่างเด็ดขาด และ การจำกัดสิทธิในการเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ที่ผ่านร่าง สนช. ซึ่งเตรียมประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนรายชื่อเพื่อจำกัดสิทธิการเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ และไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

อย่างไรก็ตามจากมาตรการดังกล่าวตัวแทนชาวบ้านและประชาชนจิตอาสาจาก 8 หมู่บ้านในตำบลแม่วะก็มีความเห็นชอบร่วมกันและยกมือสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวร่วมกันทั้งตำบล ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลแม่วะก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ นายอำนวย เมืองแดง กำนันตำบลแม่วะ โดยมี นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ลงนามเป็นพยาน

ทั้งนี้ถือว่าเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ชาวบ้านจะต้องร่วมกันปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างยั่งยืน โดยหากครัวเรือนใดแอบลักลอบเผาป่าก็ต้องรับผิดชอบเข้าร่วมดับไฟป่าด้วยทุกครั้ง ซึ่งจากนี้จะได้ให้ทางผู้ใหญ่บ้านได้ไปประกาศเสียงตามสายและชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13