อุทยานฯแม่วะนำประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ  นายธนิศร คำเพิ่มพูล ผู้ช่วยหัวหน้าฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตัวแทน เครือข่าย รสทป. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ โดยตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ซึ่งจะตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้

 

อีกทั้งทางจังหวัดลำปางโดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่าของป่าไม้ เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดอากาศร้อนของจังหวัดลำปาง และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา” โดยให้ชาวลำปางทุกคนมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ เท่ากับจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ (1 คน ปลูก 1 ต้น) หรือประมาณ 7 แสนต้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเริ่มลงมือช่วยกันปลูกป่า สร้างเมืองลำปางให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตามทางอุทยานแห่งชาติแม่วะก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 300 ต้น โดยแบ่งปลูกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ และมอบกล้าไม้ให้กับประชาชนในเขต ต.แม่วะ ที่มาร่วมกิจกรรมคนละ 2 ต้นเพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเอง โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ยางนา มะขาม มะขามป้อม แคนา ขี้เหล็ก เสี้ยวป่า สัก กฤษณา และ พะยูง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ดูแลรักษาป่า ปลูกป่าในใจคน สร้างพื้นที่สีเขียว ลดอากาศร้อนที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13