ปลัด ทส. ปาฐกถาพิเศษเปิดประชุมการป่าไม้และประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ และ การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “การป่าไม้ก้าวไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” โดยมี นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

 

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของหน่วยงานด้านป่าไม้ 5 หน่วยงานได้แก่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็น เพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช้างที่ใช้พื้นที่ป่าเป็นแหล่งดำรงชีวิตผืนป่าหลายแห่งถูกบุกรุกด้วยชุมชนเมืองกับช้าง จึงจำเป็นต้องมีเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องด้านบริบาลช้างได้แสดงความคิดเห็นหาทางออกร่วมกันอีกด้วย

นอกจากนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างสมดุลต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13