เอไอเอสรวมใจปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกแนวคิด “ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืนและป่าแม่แนต อ.ลี้ จ.ลำพูน นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร นำพนักงานจิตอาสาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น

 

ซึ่งจากข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศของประเทศไทย พบว่าในช่วงที่ผ่านมา มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดย เอไอเอส ได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ การสนับสนุนการจัดทำเครื่องฟอกอากาศและสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน เอไอเอส จึงได้ขยายโครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ การบริหารจัดการแยกประเภทขยะภายในออฟฟิศ การงดใช้ถุงพลาสติก และให้พนักงานใช้กระติกน้ำส่วนตัว เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นจากภายใน

เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยหนึ่งในกลยุทธ์ เอไอเอส ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ผ่านแนวคิดถ้าเราทุกคนเครือข่ายร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้ เอไอเอส จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมรณรงค์การรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิด ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย จึงได้จัดโครงการปลูกป่าครั้งนี้ขึ้นซึ่งเป็นการเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง ผ่านการร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรพันธมิตร และพนักงานจิตอาสา เพื่อหวังขยายผลไปสู่สังคมในวงกว้างได้อย่างแท้จริง พร้อมลดความเสี่ยง และเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในมิติสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของเอไอเอสในการที่จะสร้างคุณค่า และการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13