กฟผ.แม่เมาะ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองรวมแล้ว 2,342 ไร่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดินทราย ภายในเหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมี นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ร่วมต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงาน

 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้  กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และ จังหวัดลำปาง ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 โดยเป็นการบริหารจัดการในเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติ มุ่งเน้นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสดชื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากภารกิจงานฟื้นฟูสภาพเหมือง

ด้าน นายประจวบ  ดอนคำมูล  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อฟื้นฟู สภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และที่สำคัญ กฟผ. ตระหนักว่าการทำเหมืองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จึงดำเนินการในลักษณะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ด้วยการปรับปรุงบูรณะพื้นที่หลังจากที่ใช้ทำเหมืองแล้วให้มีเสถียรภาพมั่นคงปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยปลุกจิตสำนึก รักและหวงแหนทรัพยากร อันเป็นสมบัติของชาติและสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่กับ กฟผ.แม่เมาะ

สำหรับบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่จัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้  เป็นพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่ใช้ปลูกจำนวน 1,160 ต้น แบ่งได้เป็น 26 ชนิด อาทิ สัก ขะจาว ทองกวาว จามจุรี หูกวาง และมะค่าโมง เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพร ตลอดจนสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในงานหัตถกรรมได้ นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังแจกกล้าไม้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 10 ชนิด จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ขนุน ยอบ้าน มะขามไทย มะกอก และพฤกษ์ เป็นต้น  ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมควบคู่กับการทำเหมืองหินลิกไนต์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2525 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี  มีพื้นที่ปลูกป่าแล้วรวม 11,702 ไร่  ขณะที่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ  เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 จนถึงปัจจุบัน  มีพื้นที่ดำเนินการแล้วประมาณ 2,342 ไร่

สำนักข่าวลำปาง 13