รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์สาธารณภัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือจาก นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ถึงการดำเนินการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งของ 4 จังหวัด ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10 ลำปาง

โดยในส่วนของจังหวัดลำปางได้ทีการเตรียมความพร้อมดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานแบบใช้โครงสร้างได้ดำเนินการขุดลอกลำห้วยล้องสิงห์ หมู่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้รับงบประมาณจากกรม ปภ. จำนวน 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน และ ขุดลอกหน้าฝายบ้านดอนแก้ว หมู่ 6  ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  ได้รับงบประมาณจากกรม ปภ. จำนวน 2,900,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ส่วนแบบไม่ใช้โครงสร้างโดยการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ บุคลากรของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน อาสาสมัคร ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าที่ผ่านมาการสูญเสียชีวิตของประชาชนจากพายุโพดุลมากถึง 16 ราย ถือว่าสูญเสียมากในบางกรณีเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิด โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากสาเหตุไฟฟ้าดูด ดังนั้นจึงขอให้ทุกส่วนในการออกปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขอให้ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ประสบเหตุมาเป็นอันดับแรก

นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยขอให้มีการฝึกซ้อมและปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายด้วยการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีเข้าใจและทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยหลังจากมอบนโยบายเสร็จนายนิพนธ์ ได้ออกตรวจเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการช่วยเหลือสาธารณะภัยในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากมีการร้องขอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้สาธิตในการทำงานให้ชมอีกด้วย

สำนักข่าวลำปาง 13