จังหวัดลำปางรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาเงินเดือน 18,000 บาท

จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัด สำนักงานจังหวัดลำปาง ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประจำกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

โดยผู้ที่สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ในทุกสาขา และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลจากหน่วยงานเดิมมายื่นในวันสมัครด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กันยายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท พร้อมทั้งจะประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนวดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 20 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.lampang.go.th

สำนักข่าวลำปาง 13