“แม่วะโมเดล” ชาวบ้าน ต.แม่วะ หนุนใช้แนวเขตควบคุมของหมู่บ้านเฝ้าระวังห้ามเผาป่า

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้มอบหมายให้ นายประหยัด จักรแก้ว หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ซึ่งทำหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านหมู่ 3 บ้านแม่วะน้ำดิบ และ หมู่ที่ 7 บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อหารือมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับชุมชน

หลังจากเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติแม่วะ และ สถานีควบคุมไฟป่าไฟป่า ได้จัดประชุมสภากาแฟ ” จิบกาแฟแก้ไขไฟป่า” ครั้งที่ 1 ตำบลแม่วะ ซึ่งได้เสนอแนวคิดในการกำหนดพื้นที่แนวเขตควบคุมการเผาป่า ของแต่ละหมู่บ้านที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งได้ใช้แนวทางเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ (อุทยานฯแม่วะจัดประชุม “จิบกาแฟ แก้ไฟป่า” ชูแนวคิดกำหนดพื้นที่หมู่บ้านไม่ให้มีเผาป่า)

โดยการประชุมครั้งนี้ นายประหยัด จักรแก้ว ได้นำเสนอและชี้แจงทำความเข้าใจถึงการกำหนดพื้นที่แนวเขตการควบคุมการเผาป่าให้กับชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านโดยร่วมกับ นายสวัสดิ์ สิทธินวล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ในช้วงเช้าเวลา 07.30 น. และ นางอรอุมา องค์การ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. เพื่อหารือมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟป่าแต่ละหมู่บ้านในการดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิง และ การปฏิบัติงานร่วมกันในห้วงเวลาห้ามเผาเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าของแต่ละบ้านที่มีพื้นที่อยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งได้ย้ำว่าการกำหนดพื้นที่แนวเขตในครั้งนี้ต้องการให้ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลผืนป่าและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาป่า

อย่างไรก็ตามจากการประชุมร่วมกับชาวบ้านพบว่าทั้ง 2 หมู่บ้านได้ยกมือสนับสนุนและเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพื่อจะได้เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยให้แต่ละหมู่บ้านทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหมู่บ้านเอง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ป่าซึ่งจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง ซึ่งชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังบุคคลอื่นที่ลักลอบเข้ามาเผาป่าในเขตพื้นที่ควบคุมของหมู่บ้านตนเองอีกด้วย ทั้งนี้จะได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้ครบทุกหมู่บ้านในตำบลแม่วะเพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งมุ่งหวังจะให้เป็นตำบลต้นแบบ “แม่วะโมเดล” ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับพื้นที่แนวเขตควบคุมการเผาป่าของหมู่บ้านในตำบลแม่วะซึ่งอยู่รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านแม่วะท่าช้าง มีพื้นที่แนวเขตควบคุม 9,244 ไร่ อยู่ในเขตอุทยาน 5,689 ไร่ หมู่ 3 บ้านแม่วะน้ำดิบ มีพื้นที่แนวเขตควบคุม 18,266 ไร่ อยู่ในเขตอุทยาน 5,622 ไร่ หมู่ 4 บ้านแม่วะแล้ง มีพื้นที่แนวเขตควบคุม 6,874 ไร่ อยู่ในเขตอุทยาน 3,710 ไร่ หมู่ 5 บ้านแม่วะเด่นชัย มีพื้นที่แนวเขตควบคุม 8,989 ไร่ อยู่ในเขตอุทยาน 6,986 ไร่ หมู่ 7 บ้านผดุงราษฏรรังสรรค์ มีพื้นที่แนวเขตควบคุม 20,988 ไร่ อยู่ในเขตอุทยาน 17,366 ไร่ และ หมู่ 8 บ้านแม่วะหลวง มีพื้นที่แนวเขตควบคุม 8,676 ไร่ อยู่ในเขตอุทยาน 3,451 ไร่

สำนักข่าวลำปาง 13