อำเภอวังเหนือนำชาวบ้านร่วมใจสร้างฝาย ดึงน้ำเข้าประปาหมู่บ้านบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ ได้มอบหมายให้ นายไพรัช ผมไผ และ นายโชคชัย  ธรรมสอน ปลัดอำเภอ นำสมาชิก อส.และลูกจ้างจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ดำเนินกิจกรรมป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริฯ บริเวณลำห้วยดอยหลวง

 

โดยใช้เศษหิน ดิน และไม้ไผ่ ที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก วัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำมาใช้ในระบบประปาภูเขาของหมู่บ้าน สำหรับใช้สอยและเพาะปลูกพืชซึ่งคาดว่าอาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งฝายดังกล่าวสามารถนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกพืชสวนเกษตร เช่น กระเทียม มะละกอ ข้าวโพด มันสำปะหลังและยางพารา

นอกจากนี้ยังสามารถดึงน้ำมาบรรจุในถังกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านป่าลัน เพื่อแจกจ่ายราษฎรใช้สอย จำนวน 62 หลังคาเรือนได้ สามารถบรรเทาภัยแล้ง และสร้างความสามัคคี ปรองดองของชุมชนเป็นอย่างดี

สำนักข่าวลำปาง 13