“อำเภอเถิน” Kick Off เพิ่มมาตรการเข้มงวด เฝ้าระวัง คุมเข้ม ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติการ Kick Off ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเถิน ประจำปี 2563 โดยอำเภอเถิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองล้อมแรด จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในทุกพื้นที่

 

โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เถิน หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลป.2 แม่อาบ ตำรวจป่าไม้ กก.4 บก.ปทส.ลำปาง สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ สถานีควบคุมไฟป่าเวียงมอก ฝ่ายปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน ปภ.จว.ลำปาง สาขาเถิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ตำบล อปพร.และเครือข่ายประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 (วปร.) ในพื้นที่อำเภอเถิน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้าน นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง และศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการ War room ระดับจังหวัด ได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามข้อมูลภูมิสารสนเทศ Gistda ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาพบจุดพิกัดความร้อนสะสม หรือ Hotspot เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่และมีแนวโน้มสถานการณ์การจุดไฟเผาป่าที่คาดว่าจะทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง

อำเภอเถิน จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ทุกองค์กร หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมมือกันบูรณาการ Kick Off ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเถิน ตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ อีกทั้งมาตรการควบคุมการเผา เฝ้าระวัง และเข้มงวดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ โดยเฉพาะในห้วงระยะเวลาปลอดการเผา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ตลอดจนการมอบหมายและสั่งการให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มความเข้มงวดกวดขัน และรายงานเหตุเพลิงไหม้แบบ real time ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์เกิดขึ้น ให้แจ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอำเภอเถิน ทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-292343 เพื่อสรุปรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้นายอำเภอเถิน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบ

สำนักข่าวลำปาง 13