ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจัดพิธีทำบุญ ‘วันมาฆบูชา’ นำช้าง 16 เชือกร่วมใส่บาตรพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณข้างสระน้ำภายใน สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงช้างที่อยู่ภายในศูนย์ฯจำนวน 16 เชือกและควาญช้าง ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์จำนวน 26 รูป ที่เดินรับบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

เนื่องจากในอดีตกาลได้เกิดเหตุการณ์สำคัญ ขึ้น คือเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยคัมภีร์ปปัญจสูทนี ระบุว่า ครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ 1. พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 4. วันดังกล่าวตรงกับ วันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

สำหรับ วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชน จะนิยมตักบาตร ใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา และ มีการเวียนเทียนในตอนเย็น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ โดยเฉพาะหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนนั่นเอง

สำนักข่าวลำปาง 13