กฟผ.แม่เมาะ เตรียมจัดเวที ค.3 โรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่ 8-9 ทบทวนร่างรับฟังความเห็น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบหมายให้บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 นั้น

เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วนรอบด้าน โดยมีมุมมองและความคิดเห็นในการพัฒนาโครงการฯ จากทุกภาคส่วน จึงกำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานและมาตรการฯ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและซ้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environmental and Health Impact Assessment) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริษัทฯ ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานฯ ต้องดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน

ครั้งที่ 2 การจัดรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของกลุ่มเป้าหมายหลักโดยการลงพื้นที่พูดคุยสอบถามอย่างใกล้ชิดและรอบด้าน และครั้งที่ 3 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงานฯ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ ก่อนจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่ …เอกสารประกอบการประชุม..คลิ๊กที่นี่…

สำนักข่าวลำปาง 13