12-14 มีนาคม เชิญเที่ยวงาน “วันช้างไทย” ปี 2563 ร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกยักษ์

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดจัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2563  ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563  ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทำพิธีทางศาสนาบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ การประกวดจัดซุ้มอาหารช้างของหน่วยงานภายนอก วันที่ 13 มีนาคม 2563 พิธีเปิดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 พร้อมทั้งทำพิธีฮ้องขวัญช้าง แล้วเลี้ยงอาหารช้างโดยนำกระเช้าอาหารช้างวางบนสะโตกยักษ์ วันที่ 14 มีนาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 30 รูป ร่วมกับช้าง  มอบรางวัลควาญช้างดีเด่น พร้อมทั้งชมวิถีช้างเลี้ยงปล่อยโขลง ณ บริเวณอ่างน้ำข้างโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจเข้าชมงานวันช้างไทย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13