อบจ.ลำปาง สนับสนุนหน้ากากอนามัย 3 แสนชิ้น เฝ้าระวังโรคระบาดไวรัส COVID-19

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 7 นายนิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 9 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด -19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย และจังหวัดลำปางได้มีหนังสือในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ได้แก่

  1. หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว3418 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งได้ซักซ้อมแนวทางและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคฯ
  2. หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว3861 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
  3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามโครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) จำนวน 330,000 ชิ้น วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาสนับสนุนขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามโครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

สำนักข่าวลำปาง 13
ภาพ-ข่าวโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง