อบจ.ลำปาง เตรียมสร้างทีมครู ก. จัดอบรมนำร่องให้ความรู้ป้องกันโรคไวรัส COVID-19

วันที่ 6 มีนาคม 2563  นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมาตรการที่สำคัญคือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรค โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย

 

ดังนั้นเพื่อป้องกันโรค ซึ่งไม่เฉพาะแต่โรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) เท่านั้น แต่รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อบจ.ลำปางจึงได้จัดโครงการ อบจ.ลำปางอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในการเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง และจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อหน้ากากอนามัย

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 103 แห่ง จำนวน 750 คน คัดเลือกจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสามัครสาธารณะสุข หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีจิตอาสา และประชาชนที่สนใจ แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

  1. รุ่นที่ 1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ
  2. รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2563 – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภองาว และอำเภอแจ้ห่ม
  3. รุ่นที่ 3 วันที่ 13 มีนาคม 2563 – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

สำนักข่าวลำปาง 13