จังหวัดลำปางประกาศเพิ่ม 2 ฉบับ ปิดโรงหนัง-ฟิตเนส-ร้านเกม-คาราโอเกะ-ร้านนวด

ประกาศจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 4 และ 5 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

ประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมีคำสั่งกรณีให้ปิด สถานบริการสถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ. ศ. 2509 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามประกาศจังหวัดฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ให้หมายความรวมถึงสถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคมพ.ศ 2558 โดยให้ปิดสถานบริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วันเช่นเดียวกัน โดยให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางและตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ

  • ให้งดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาและทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน ให้หมายความรวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยให้งดการเรียนการสอน การดูแล หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วันเช่นเดียวกันและให้สถานศึกษาสถานที่ดังกล่าวที่กำหนดนี้ดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ดำเนินการรับผิดชอบกำกับ ดูแลติดตามการปฏิบัติแล้วแต่กรณี

ประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 5 มีคำสั่งให้ปิดการให้บริการเล่นบิลเลียดหรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันแก่สมาชิกที่เปิดให้เล่นและสถานที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางและตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ

  • ให้ปิดสถานประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ สถานประกอบกิจการเล่นเกม สถานประกอบกิจการคาราโอเกะ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ 2551 สถานประกอบกิจการโรงละคร สถานประกอบกิจการโรงมหรสพเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วันโดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
  • ให้ปิดสถานประกอบกิจการสปา สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ. ศ. 2559 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพรเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วันยกเว้นการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลโดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแลติดตามการปฏิบัติ
  • ให้ปิดสถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย(ฟิตเนส)หรือกิจกรรมที่ลักษณะคล้ายกับฟิตเนสเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วันโดยให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ดูแลติดตามการปฏิบัติ

สำนักข่าวลำปาง 13

ข่าวที่เกี่ยวข้อง..ด่วน !! ผู้ว่าฯลำปางลงนามออกประกาศ 3 ฉบับ กำหนดมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19