จ.ลำปาง เตรียมพร้อมเปิด รพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว โดยปัจจุบันจังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนข้อมูลยอดผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 38 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ ไม่พบสารพันธุกรรมของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 38 คน

 

ในส่วนของจังหวัดลำปาง ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ทางจังหวัดก็ได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยโรงพยาบาลทุกสังกัดในจังหวัดลำปางขณะนี้ ได้ปรับห้องเพื่อทำการรักษา และสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 400 เคส หรือหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดได้จัดเตรียมแผนเพื่อรองรับ โดยการเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยเบื้องต้นจะปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ศูนย์ OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือปรับระบบบริการใน รพ.ชุมชนบางแห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง