ผู้ว่าฯลำปางสั่งกลุ่มเสี่ยง ‘งดเดินทาง’ เข้าจังหวัด หากมีเหตุจำเป็นให้กัักตัวก่อน 14 วัน

วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ (‘ศาลแขวงลำปาง’ สั่งขัง 15 วันฝ่าฝืนคำสั่งอยู่กลุ่มเสี่ยงโควิดไม่ยอมกักตัวพื้นที่ อ.เถิน)

  1. บุคคลที่ทำงานหรือประกอบกิจการหรือพักอาศัยในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ผู้ที่มีพฤติการณ์เสี่ยง หรือ มีความใกล้ชิดต่อผู้ติดเชื้อไวรัส ให้งดการเดินทางเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง จะต้องถูกกักตัวในเคหสถาน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางออกนอกเคหสถานหรือสถานที่กักตัวได้
  2. ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคประจำท้องที่ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แจ้งเตือนสมาชิกในครอบครัว หรือในหมู่บ้านชุมชน ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1 โดยเคร่งครัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นหรือเป็นการปฏิบัติตามภารกิจปกติของหน่วยงานหรือระบบราชการ เช่น การขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ การไปรษณีย์ การเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล การเดินทางตามคำสั่งของทางราชการ ตามหมายเรีย หรือ การนัดหมายของทางราชการ
  3. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล อนุญาต อนุมัติ กิจการสถานประกอบการต่างๆ เช่น สถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หอพัก ตลาด ร้านสะดวกซื้อ หรือ สถานที่สาธารณต่างๆ เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามอ้างถึงข้อ 2 โดยเคร่งครัด มิให้มีการชุมนุมบุคคลในสถานที่แออัด หรือ มั่วสุม อันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ หรือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ ดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง

(‘ศาลแขวงลำปาง’ สั่งขัง 15 วันฝ่าฝืนคำสั่งอยู่กลุ่มเสี่ยงโควิดไม่ยอมกักตัวพื้นที่ อ.เถิน)