ผู้ว่าฯลำปางสั่งปิดหมู่บ้าน อ.งาว หลังมีผู้ป่วยโควิด ตั้งจุดคัดกรองห้ามคนเข้า-ออก

วันที่ 4 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามออกคำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่บ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

 

1.เนื่องจากพื้นที่บ้านดงหมู่ที่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาวจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันไม่ให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภคและการไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2.เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จึงกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จำนวน 4 จุดในพื้นที่ดังกล่าว

3.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองตามข้อ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ฯทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ 2563 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง