สภา อบจ.ลำปาง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 43 ล้านบาท สนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสมัยวิสามัญ (สมัยที่1) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีญัตติที่สำคัญคือ ญัตติที่ 3.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่อ และได้รับมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดลำปางที่มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

 

โดยในวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้พิจารณาเห็นชอบใช้เงินสะสมตามญัตติอนุมัติเงินสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 43,948,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

 •  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
  1.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นเงินจำนวน 39,948,000 บาท ได้แก่ 
  1.1 เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 33 เครื่อง แก่โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลเถิน เป็นเงิน 12,210,000 บาท
  1.2.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 40 เครื่อง แก่โรงพยาบาลเกาะคาและโรงพยาบาลเถิน เป็นเงิน 24,000,000 บาท
  1.3.เครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้าอัตโนมัติและรองรับการส่งข้อมูล (Thermoscan) จำนวน 400 เครื่อง เป็นเงิน 1,560,000 บาท
  1.4 เครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้าอัตโนมัติ จำนวน 22 เครื่อง เป็นเงิน 2,178,000 บาท
  2.สื่อประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน จำนวน 500,000 บาท
  รวมเป็นเงิน 40,448,000 บาท
  3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,500,000 บาท ดังนี้
  3.1.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 งบประมาณ 2,000,000 บาท
  3.2.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 งบประมาณ 500,000 บาท
  3.3.โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 งบประมาณ 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางยังได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 2,970,200 บาท แก่หน่วยงาน ดังนี้ 1.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2563 แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 937,000 บาท เพื่อจัดซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ 1,000 ชุด ชุดป้องกันร่างกาย (Cover ALL) 1,250 ชุด แว่นครอบตาแบบใส 1,000 อัน กระบังหน้าเลนส์ใส 1,000 อัน รองเท้าบู๊ท 500 คู่ พลาสติกหุ้มรองเท้า 500 ชุด อาหารเลี้ยงเชื้อ 500 ชุด Rayon swab 500 ชุด

2.โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำนวน 2,033,200 บาท เพื่อจัดซื้อหน้ากากผ้า 31,375 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 75 % ขนาด 500 มล.จำนวน 2,005 ขวด เครื่องเทอร์โมสแกน (วัดอุณหภูมิหน้าผากแบบดิจิตอล) 68 เครื่อง น้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาด 1,000 มล. 230 แกลลอน เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแบบสายสะพาย 46 เครื่อง ชุดป้องกันเชื้อโรค 100 ชุด หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งสำหรับพนักงานสอบสวน 336 อัน

ที่มา..องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง