ผู้ว่าฯลำปาง เชิญชวนอยู่บ้านหยุดเชื้อโควิด ปลูกพืชผักสวนครัวลดรายจ่ายสร้างรายได้

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มีดำริให้ใช้พื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าฯ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง นอกจากนั้นยังมีบ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆนอกจากนั้นภายในจวนผู้ว่าฯ ยังมีสถานที่คัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อจะได้คัดแยกขยะให้ถูกวิธี และสามารถนำขยะรีไซเคิลไปขายเพื่อสร้างรายได้อีกด้วย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ ได้ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกผักหลายชนิดที่เรานำมาประกอบอาหารทานกันเอง มีการบริหารจัดการขยะ และเลี้ยงปลาและกบ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทำให้เราอยู่บ้านนานขึ้น จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติในระดับครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร จึงได้ทำแปลงผักนี้ขึ้นเป็นตัวอย่างและแบ่งปันผลผลิตที่ได้จากการปลูกผักไปแจกจ่ายให้คนใกล้ตัว

สำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการกักตัว ถ้าหากมีพื้นที่ว่างเล็กน้อย ก็ช่วยกันปลูกพืชผักสวนครัว ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนไปได้มาก และสิ่งที่เราจะได้รับที่ดีที่สุดคือ ผักที่ปลอดสารพิษ ถ้าปลูกแล้วเหลือจากการบริโภค สามารถนำไปจำหน่ายเกิดเป็นรายได้อีกด้วย อีกทั้งในอนาคตข้างหน้า สิ่งของต่างๆจะมีราคาถูกลง แต่อาหารจะมีราคาสูงขึ้น จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะกลับมาพัฒนาการทำการเกษตร ใช้เวลาว่างจากประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง