จังหวัดลำปางเดินหน้าแก้ภัยแล้งอย่างยั่งยืน ชู ‘สิริราชโมเดล’ ดึงน้ำจากขุมเหมืองมาใช้

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการนำร่อง (Pirot Project) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน (สิริราชโมเดล) และช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอแม่ทะ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สถานบันการศึกษา ภาคเอกชน เป็นคณะทำงาน/เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

โดยในการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ ออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก 1.การศึกษาวิจัย 2. การเจาะแหล่งน้ำบาดาล 3.การทำระบบจัดเก็บน้ำ (หอถังสูง อ่างเก็บน้ำในพื้นที่) 4.การจ่ายน้ำผ่านระบบบ่อไปยังพื้นที่เป้าหมาย (บ้านเรือน/พื้นที่ทำการเกษตร) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายภารกิจในเรื่องการสำรวจศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการดำเนินงานนำแหล่งน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยดำเนินการหลัก

และในส่วนการพัฒนา/การนำน้ำผิวดินมาใช้ประโยชน์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อกำหนดแนวทาง ซึ่งในกรณีทั้งน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดินจะมี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นแกนหลักในขับเคลื่อน และการดำเนินการทั้ง 2 ประเภทจะต้องมีการศึกษา/วิธีการ/แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ จังหวัดลำปางจะได้มีการจัดประชุมติดตามผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ในอีก 2 สัปดาห์ โดยมีเป้าหมายให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง