กรมอุทยานแห่งชาติฯ กระตุ้นจิตสำนึกคนไทยวันเต่าโลก ‘ปล่อยเต่า ทำบุญหรือบาป’

23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันเต่าโลก” หรือ World Turtle Day โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือ เต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้วันเต่าโลกครั้งแรกเมื่อ 23 พฤษภาคม 2543 เพื่อใช้เป็นโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และปกป้องเต่าอย่างจริงจัง เนื่องจาก ปริมาณประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ

 

โดย นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “เต่าในโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เต่าบก (Tortoise) เต่าน้ำหรือเต่าน้ำจืด (Terrapin) และเต่าทะเล (Turtle) ซึ่งเต่าหลายชนิดถูกกำหนดให้เป็น สัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์

แต่ปัจจุบันเต่ายังถูกนำมาเป็นสินค้าเพื่อการทำบุญตามความ เชื่อของคนไทยเพราะเชื่อว่าเมื่อปล่อยแล้วจะช่วยให้คนที่เจ็บป่วยหายป่วยและช่วยต่อให้อายุยืนยาวซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อมีการปล่อยเต่าบกลงไปในน้ำหลายตัวต้องจบชีวิตลงเพราะความไม่รู้ของคนที่ปล่อย เพราะคิดว่าเต่าทุกชนิดสามารถอยู่ในน้ำได้ เต่าบก (Tortoise) คือ เต่าที่ไม่สามารถว่ายน้ำได้เคลื่อนไหวช้าแต่ปีนป่ายเก่งเพราะมีขาที่แข็งแรง ลักษณะเด่นของเต่าบก คือ มีกระดองโค้งสูงมาก มีหัวที่อ้วนใหญ่มีเกล็ดส่วนที่ขาไม่มีผังผืดระหว่างนิ้วจึงไม่สามารถว่ายน้ำได้

ขณะเดียวกันเต่าน้ำหรือเต่าน้ำจืด (Terrapin) ใช้ชีวิต ส่วนใหญ่ในน้ำจืดจะขึ้นมาบนบกเพื่อวางไข่ ถึงแม้ว่าเต่าน้ำจะว่ายน้ำได้ก็ไม่ชอบอยู่ในกระแสน้ำแรงก็ควรปล่อยลงแหล่งน้ำที่มี พื้นดิน ให้เต่าขึ้นมาพักได้ควรปล่อยบนบกและให้เต่าคลานลงน้ำเองเพื่อเต่าจะได้ปรับตัวด้วยหรือถ้าไม่ทราบว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ำให้ สังเกตที่เท้าของเต่าซึ่งเต่าน้ำจะมีผังผืดที่เท้า แต่เต่าบกจะไม่มีผังผืด

นอกจากนี้แล้วการปล่อยเต่ายังต้องคำนึงปัจจัยอื่นอีก เช่น แหล่งน้ำเน่าเสียอาจทำให้เต่าติดเชื้อโรคเป็นแผล ตาบอด หรือหากปล่อยในที่คับแคบอยู่กันอย่างอย่างแออัดอาหารไม่พอ ก็อาจส่ง ผลให้เต่าตายในที่สุด จึงขอฝากคนไทยที่ใจบุญทุกท่านที่มีจิตใจเมตตา กรุณาให้ท่านพิจารณาก่อนว่าการทำบุญเพื่อปล่อยเต่านั้น แท้จริงแล้วเป็นการทำบุญหรือทำบาป”

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันรณรงค์ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าและเนื่องในวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งเป็น วันเต่าโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าให้อยู่อย่าง สมบูรณ์ตามระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา…กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช