จ.ลำปาง ออกมาตรการจัดระบบป้องกันโรค แนะประชาชนข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปฏิบัติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือจังหวัดลำปาง เรื่อง การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยจังหวัดลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มาตรการป้องกันโรคการจัดระบบและระเบียบสำหรับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวที่มีเจตนาให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติและเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 

จังหวัดลำปางจึงขอแจ้งมาตรการสำหรับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของประชาชนให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการดังนี้

1.กรณีประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้ดำเนินการคัดกรอง ณ ด่านตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคตามปกติที่ปฏิบัติอยู่จนกว่าจะมีการยกเลิกมาตรการทั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

2.กรณีประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดและเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน/อำเภอให้จัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียดและให้สังเกตอาการและดำเนินการควบคุมตนเอง (Self monitoring) หากพบว่ามีไข้ให้ไปพบแพทย์และให้รายงานส่วนราชการหรือหน่วยงานหรืออำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) เพื่อการสอบสวนโรคโดยด่วนแล้วรายงานให้จังหวัดทราบด้วย 

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง