ขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกล covid-19

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 4 ที่ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมี ผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งนักเรียน พนักงานขับรถ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมอบรมฯ

 

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จัดอบรมเจ้าของรถ ผู้ขับรถ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 รุ่น จำนวน 500 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน การบำรุงรักษารถ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระหว่างที่นักเรียนอยู่บนรถรับส่งนักเรียน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง