จ.ลำปาง ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางจาก ‘กรุงเทพ-ระยอง’ กักตัวเองและเฝ้าสังเกตุอาการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

 

จากการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง โดยมีคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจประเภทกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ และมีบางส่วน ประชาชนเริ่มละเลยการใส่หน้ากาก และละเลยการลงทะเบียนเข้าใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่จัดให้มีการเว้นระยะห่าง จึงขอความร่วมมือประชาชน การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่าย ๆ และหมั่นดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการเข้าใจและตระหนักถึงมาตากรป้องกันโรค และให้มีการควบคุมผู้ใช้บริการโดยใช้บริการลงทะเบียนไทยชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากกรณีพบผู้ป่วยที่เป็นลูกเรือเครื่องบินทหาร (จ.ระยอง) และผู้ป่วยเด็กหญิงที่เดินทางมาพร้อมครอบครัวคณะทูต (กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 และเป็นประเด็นข่าวในขณะนี้ ทางจังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้ประชุมหารือ เตรียมพร้อมออกหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการได้ถือปฏิบัติ ระมัดมัดระวังป้องกันโรคตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจังหวัดระยอง และกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ขอให้เจ้าหน้าที่ในชุมชน/หมู่บ้าน หรือ อสม. ติดตามเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ตามมาตรการควบคุมโรค หรือหากมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดดังกล่าวในช่วงเวลานั้น ขอความร่วมมือให้กักตัวเองและเฝ้าสังเกตุอาการ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง