จังหวัดลำปาง ออกหนังสือกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ-ระยอง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง เห็นควรกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาศัยอำนาจตามความในมาตรการ 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 52/1 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 

1.ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ หากเดินทางไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดระยอง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด และเมื่อกลับเข้ามายังจังหวัดลำปางให้สังเกตอาการและดำเนินการควบคุมตนเอง (Self Monitoring) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบว่ามีไข้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไปแพทย์โดยทันที สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย

2.ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ อำเภอทุกอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจคัดกรองบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง ที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน/อำเภอ/จังหวัด ให้ อสม./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ออกตรวจเยี่ยม/ให้ข้อแนะนำ ขอให้พึงงดออกเคหสถาน โดยกักกันตนเองไว้สังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ในกรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานจะต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3.ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือปฏิบัติในการลงทะเบียน/ลงลายมือชื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ด้วยระบบลงทะเบียนของ ศบค. (ระบบไทยชนะ) รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการสั่งเปลี่ยนแปลง

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 ลำปาง