พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก อ.งาว รับรางวัลยูเนสโกแห่งเดียวในประเทศไทย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง พร้อมด้วย นางทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ ผู้อํานวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ และ นายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าพบ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เพื่อมอบสําเนาใบประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑล ป่าสักห้วยทาก ให้แก่ทางจังหวัดลําปาง


พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก (Huay Tak Teak Biosphere Reserve) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.งาว จ.ลําปาง เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความสําคัญในระดับนานาชาติ พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทากประกาศจัดตั้งขึ้นภายใต้โปรแกรม ด้านมนุษย์และชีวมณฑล (Man and the Biosphere Programme) ของยูเนสโก ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ด้วยความโดดเด่น ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งไม้สักที่มีพันธุกรรมที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง และที่ผ่านมาได้แสดงถึงศักยภาพในการเป็นพื้นที่สาธิต ทั้งด้านการสร้างการอนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พื้นอื่นๆ ในระดับนานาชาติ

การดําเนินงานที่ผ่านมาของพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทากที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุน การกํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะโดยทางจังหวัดลําปางและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเน้นที่การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ความสําคัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลในจังหวัดลําปาง โดยเฉพาะ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนในพื้นที่ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ในท้องที่ และรับฟังความคิดเห็นของท้องถิ่นถึงทิศทางการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืน

ปัจจุบันพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทย มีจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา 2) พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ 3) พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก อ.งาว จ.ลําปาง และ 4) พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักการ ประสานงานโปรแกรมด้านมนุษย์และชีวมณฑลในประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของสถานะพื้นที่สงวนชีวมณฑล ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสถานะพื้นที่ที่มีความสําคัญของยูเนสโก (มรดกโลก พื้นที่สงวนชีวมณฑล อุทยานธรณีโลก) ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ อ.งาว จังหวัดลําปาง และพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย ผ่านทางแนวคิดของพื้นที่ สงวนชีวมณฑล ที่ต้องการเป็นพื้นที่สาธิต ค้นหาคําตอบในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความเจริญของมนุษย์

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง