กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง สส.ลำปาง เขต 4 แต่ยังไม่ตัดอำนาจไต่สวนปมทุจริตเลือกตั้ง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเมื่อที่ 20 มิ.ย. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กกต. ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้นำผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง

โดยในวันนี้สำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13