ลำปางโชว์ศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 14  กันยายน 2563 ปศุสัตว์จังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง จัดงาน “กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตผล ที่แปรรูปจากสัตว์ ภายใต้โครงการลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข เกษตรสุขภาพ เกษตรผสมผสาน ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ได้คุณภาพของจังหวัดลำปาง  โดยจังหวัดลำปางได้รับวิสัยทัศน์ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็น ลำปางนครปศุสัตว์

 

โดยจังหวัดลำปางถือเป็นแหล่งผลิต รวบรวมและกระจายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในเขตภาคเหนือตอนบนและมีศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์สำคัญ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังมีผลผลิตที่สำคัญอาทิ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตอาหารสัตว์ และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะกับการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์จึงเป็นข้อได้เปรียบของจังหวัดลำปาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ของ  “ลำปางนครปศุสัตว์”

โดยภายในงานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ แกนนำผู้เลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ) ผู้ประกอบการอาชีพปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนลำปางนครปศุสัตว์” ได้รับเกียรติจากปศุสัตว์ลำปาง ประธานสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดลำปาง กลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะจังหวัดลำปาง และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้กว่า 80 คน

สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กรมปศุสัตว์, คุณรัตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง, ร้อยตำรวจเอก คุณาธิป ยอดแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คุณโยธิน ฮาวปินใจ ประธานสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  กฤตพาส ธรรมวงศ์ ประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมผู้เลี้ยงแพะแกะสามัคคี อ.เมือง จ.ลำปาง และเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซา จังหวัดลำปาง ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง ทั้งนี้จะมีการจัดงานใหญ่ด้านปศุสัตว์อีกครั้งในเร็วๆนี้

สำนักข่าวลำปาง 13