จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 คืนชีวิตแม่น้ำวัง

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำจิตอาสา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวัง ร่วมกันเก็บวัชพืชน้ำและขยะตลอดเส้นทางโดยรอบ พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการรักษ์ แม่น้ำวัง ซึ่งผู้เข้าร่วมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนา “ให้ความรู้กับชุมชนด้านการดูแลรักษาแม่น้ำวัง การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว” เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวังให้มีสภาพและมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น

 

สำหรับโครงการ “รักษ์แม่น้ำวัง” เป็นการประสานความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมวางแผนและดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง ซึ่งแม่น้ำวังเป็นแหล่งที่ประชาชนจังหวัดลำปางได้ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการใช้น้ำและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด สังคม และการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง และพื้นที่ภาคเหนือต่อไปในอนาคต โดยกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 เช่น การจัดกิจกรรมยอคุณแม่น้ำวัง กิจกรรมล่องเรือบุปผชาติ และส่งมอบบุปผชาติให้ชุมชน กิจกรรมการจัดประกวดสวนสาธารณะริมน้ำของชุมชนริมน้ำ กิจกรรมการล่องสะเปา กิจกรรมการแข่งเรือ การจัดนิทรรศการและลานเสวนา ตลอดจนเวทีชื่นชมคนรักษ์แม่น้ำวัง เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดลำปางในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพและคุณภาพน้ำแม่น้ำวังที่มีคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง