จ.ลำปาง วางมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อในเชียงใหม่และเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 30/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมวางมาตรการป้องกันควบคุมโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้วางมาตรการเบื้องต้นในการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ โดยให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลลูกบ้านหรือหากมีบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งหน่วยงานราชการทราบเพื่อเฝ้าระวังทุกครั้ง ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และทุกหน่วยงาน หากกลับบ้านต่างจังหวัดให้งดไปสถานที่แออัด คนเยอะ หรือเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค

รวมไปถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงงาน สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว หากมีแรงงานลากลับบ้านขอให้แจ้งหน่วยงานราชการทราบทันที และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามสถานที่สำคัญต่างๆ และจุดบริการประชาชน เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่งรถโดยสาร ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100 % รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ให้สวมหน้ากากอนามัย และวางจุดล้างมือในการให้บริการประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สวมใส่ 100 % ให้ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ประมาท และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ที่มา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง