ด่วน !! ผู้ว่าฯลำปาง สั่งปิดเพิ่มอีก 14 วัน ‘สถานที่เสี่ยง’ ให้สถานศึกษาคุมเข้มมาตรการ

วันที่ 3 มกราคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1.ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 5 รายการออกไปอีกเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

2.ตลาดคนเดิน ตลาดนัด ตลาดนัดชุมชนให้ดำเนินการได้เว้นแต่ตลาดดังกล่าวมีผู้ค้ามาจากพื้นที่หลายแห่งซึ่งไม่สามารถควบคุมถิ่นที่อยู่ได้โดยต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ

3.การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถานศึกษา โรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันกวดวิชาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดลำปางให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ หากไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวและรายงานให้จังหวัดทราบทันที

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานรับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์เด็กในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมทั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติแล้วแต่กรณี

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2564

ที่มา..ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง