อธิบดีกรมอุทยานฯ พบเครือข่ายอาสารักษ์ป่าบ้านไร่พัฒนา บูรณาการป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ อิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ ร่วมพบปะพูดคุยกับเครือข่ายกลุ่มอาสารักษ์ป่าบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มอาสารักษาป่า ภายใต้การดำเนินงานหน่วยจัดการจังหวัดระดับ flagship ลำปาง โดยมีนายเสถียรพงษ์ เครืออิ่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย บรรยายสรุปถึงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

 

สำหรับกลุ่มอาสารักษ์ป่าบ้านไร่พัฒนาหมู่ที่ 7 มีพื้นที่ป่าชุมชน 586 ไร่ และเป็นป่าในเมือง ได้ทำโครงการอาสารักษ์ป่า “พระยาแช่ สดใส ไร้หมอกควัน” และจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสาเหตุของพื้นที่ ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้มีแนวทางในการจัดทำแผนอย่างบูรณาการ ที่อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งการร่วมคิดร่วมกันหาทางเลือกทางออกในการแก้ไขปัญหา และสรุปเป็นมาตรการแนวทางโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมากลุ่มอาสารักษ์ป่า ได้ทำกิจกรรมร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเช่น การตั้งจุดสกัดห้ามบุคคลเข้าป่า การลาดตระเวนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งจุดหอคอยสังเกตและเฝ้าระวัง การตั้งกฎกติกาการใช้ป่าของประชาชนในพื้นที่ กำหนดมาตรการห้ามเผาในช่วง 120 วันอันตรายของรัฐบาล รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยการประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ การบูรณาการดังกล่าวทำให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่ามากขึ้น ทำให้จุด hot spot ในพื้นที่มีจำนวนลดลง

สำนักข่าวลำปาง 13