กรมอุทยานแห่งชาติฯ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่าลำปาง จับมือทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา

วันที่ 23 มกราคม 2464 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกําลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลําปาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ นายปิยะ หนูนิล ผู้อํานวยสํานักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เจ้าหน้าที่ชุดสนับสนุนสนับการปฏิบัติงาน ควบคุมไฟป่าจํานวน 200 นาย เข้าร่วมพิธีด้วย ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า “สถานการณ์ไฟป่า มักเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาว จังหวัด ลําปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่ประสบปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า รวมถึงค่าจุดพิกัดความ ร้อน (Hotspots) ซึ่งทุกๆ ปี ทําให้เกิดปัญหาทางด้าน ค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM10 และ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เป็นปัญหาที่มีความสําคัญระดับชาติ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องบูรณาการ ทุกภาคส่วน ให้ทุกหน่วยงานร่วมมือและสนับสนุน เพื่อให้การควบคุมไฟป่าและการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที นับเป็นโอกาส สําคัญแสดงถึงความเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ในการทําหน้าที่เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องเสียงบประมาณในการป้องกันไฟป่าในการปฏิบัติภารกิจ แต่มีหลายครั้งที่เสร็จสิ้นภารกิจเรากลับต้องมาสูญเสีย บุคลากรเพราะหมอกควันไฟป่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นขณะที่เดินตรวจแถวจึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงเรื่องสุขภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการทํางาน แต่หากไม่มีไม่มีความพร้อม ทางกรมฯ จะได้เปรับเปลี่ยน หน้าที่ ซึ่งงานด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ก็เป็นงานที่สําคัญ การทํางานของทุกคนเปรียบเสมือนนิ้วมือ 5 นิ้ว จะขาดนิ้วใดนิ้วหนึ่ง ไม่ได้ การทํางานเช่นกัน ทุกคนต่างมีหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ทุกหน้าที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากเปรียบกับ พายเรือ เรือไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ถ้าพายเรือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนวนอยู่ในอ่าง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพียงหน่วยงานเดียวไม่อาจทํางานทุกอย่างสําเร็จได้ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องมาร่วมมือกับพี่น้องจิตอาสา และทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตํารวจ โดยเฉพาะกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแก้ไขปัญหา บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะทุกอย่างคือการทํางานในภาพรวมเพื่อประเทศ”


จากนั้น นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้มอบเสบียงให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่สํานักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง และปล่อยแถวกําลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมบํารุงรักษาต้นไม้หน้า สถานีควบคุม ไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ในการนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์ไฟป่าจากสํานักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาชมวิว วนอุทยานม่อนพระยาแช่ จังหวัดลําปาง

ที่มา..ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช