เริ่ม 1 มีนาคม 64 !! จังหวัดลำปางออกประกาศงดเผาในที่โล่งทุกกรณีฝ่าฝืนมีความผิด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสธธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยปรากฏว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่ชาติ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมพื้นที่ โดยมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์มตร และ PM 10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก็เมตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ และสูญเสียงบประมาณ ในการระดมกำลัง เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ในการดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก สาเหตุของการเกิดไฟป่าที่สำคัญประการหนึ่ง เกิดจากการเผากำจัดวัชพืชทางการกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่พาะปลูกของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ปา โดยไม่มีการควบคุม ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่บำกลายเป็นไฟป่า

 

จังหวัดลำปาง พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า รวมถึงให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกาศกำหนด
ให้ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง ในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่ราชการจังหวัดลำปาง

สำนักข่าวลำปาง 13