อบจ.ลำปาง ขับเคลื่อนการทำงานระดมแนวคิดแก้ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 4 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ

 

นางสาวตวงรัตน์ กล่าวว่า ในการทำงานอยากให้มีความร่วมมือระหว่างสภาฯ และฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำ จะได้ร่วมกันนำประสบการณ์ ข้อมูลและความต้องการของประชาชนมาหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ โดยประสานหารือทั้งในเรื่องของงบประมาณ แผนงาน โครงการ แผนพัฒนา เพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ในส่วนของสมาชิกสภาฯ ทั้ง 30 เขต จะต้องนำเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน

โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการทำแผนที่ธรณีฟิสิกส์ การขุดเจาะน้ำบาดาล นโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การเพิ่มป่าชุมชน การสร้างฝายแกนดินเหนียว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน ฯลฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำมาจากมติเลือกคณะกรรมการในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย 1. นายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ ส.อบจ.ลำปาง อ.สบปราบ 2. นายเชน ปานสังข์ ส.อบจ.ลำปาง อ.เสริมงาม 3. น.ส.ศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ส.อบจ.ลำปาง เขต 1 อ.เถิน 4. นายกฤศน์วัต ประสาน ส.อบจ.ลำปาง อ.เมืองปาน 5. ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อํานวยการทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลําปาง 6. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผูู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 7. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 มีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร และกิจการที่กําหนดไว้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยบรรจุไว้ในแผนหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

การประชุมครั้งนี้ได้มีมีมติเลือกนายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ น.ส.ศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว เป็นเลขานุการฯ​ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะได้ขับเคลื่อนการทำงานตามอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ​ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการดำรงชีวิตได้อย่างเพียงพอต่อไป.

ที่มา..องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง