พม.ลำปาง บุกถึงบ้านระดมช่วยคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ทำบัตร ปชช. ยืนยันสิทธิ์ “เราชนะ”

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ ไปทำบัตรประชาชน ให้กับ ประชาชน ชาวบ้าน ยากจน และผู้ ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ ใน อำเภอ ต่างๆ ของ จ.ลำปาง ภายใต้ โครงการ พาคนเปาะบาง เข้าถึงสิทธิ เราชนะ ในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

 

โดย นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง เปิดเผยว่าได้ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงาน ได้แก่สำนักงานคลังจังหวัด ปกครองอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดลำปาง ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและติดบ้าน ในการทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card และลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือโครงการ “เราชนะ” ณ บ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอ ซึ่งเป็นการสำรวจช่วยเหลือบุคคลไม่มีบัตร Smart card ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการ นำ เครื่องวัดส่วนสูง ไป ถ่ายรูปถึงบ้าน และ นำเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือไป พิมพ์นิ้วคน ชราและผู้ป่วยติดเตียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าถึงบริการ ภายใต้กิจกรรม“พส.พาคนเปาะบางเข้าถึงสิทธิเราชนะ

“ผลการดำเนินงาน พบกลุ่มเป้าหมาย 98 ราย ทุกอำเภอ 13 อำเภอ ทั้งสิ้น จำนวน 248 ราย และได้ดำเนินการแนะนำขั้นตอน ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกรายและแนะนำขั้นตอนในการใช่บัตรในการไปใช่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าภายใต้โครงการเราชนะต่อไป

สำนักข่าวลำปาง 13