ลำปางยกระดับคุมเข้มคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เดินทางเข้าพื้นที่ต้องรายงานตัวและกักตัว 14 วัน

วันที่ 12 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นมาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางหรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวและเป็นการเพิ่มความเข้มข้นยกระดับมาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 มีประกาศดังนี้

  1. ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการตรวจพบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคสูงรวมทั้งพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางต้องดำเนินการดังนี้
    • รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
    • บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้านที่พักอาศัยหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากสงสัยหรือมีอาการใดๆผิดปกติ ให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันทีรวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด
  2. ให้อำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่หรืออสมช่วยกันสอดส่องดูแลติดตามและเฝ้าระวังกรณีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564