อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ปิดการท่องเที่ยวและค้างแรมหวั่นแพร่เชื้อโควิด เริ่ม 14 เมษา 64

วันนี้ (13 เมษายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรง หลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบกับจังหวัดลำปางมีสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการ ควบคุมการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมากอีกทั้งมีกิจกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การเล่นน้ำตก การอาบน้ำแร่ การให้บริการนวดแผนไทย ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียงตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35(4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกแหล่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักไว้ล่วงหน้า สามารถยื่นขอรับเงินค่าจองคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือโทร. 02-5796666 ต่อ 1743 , 1744 ในเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail :banpakw725795294@gmail.com หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โทร. 089-8513355 จึงประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

ที่มา..อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน