ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด 10 ราย เตรียมความพร้อม รพ.สนาม และเตียงรองรับผู้ป่วย

วันที่ 13 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 66 ราย (ข้อมูล ณ 09.00 น.) เป็นเพศหญิง 24 ราย เพศชาย 32 รายกระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 29 ราย อำเภอแจ้ห่ม 12 ราย อำเภอเสริมงาม 5 ราย อำเภอเกาะคา 4 ราย อำเภอห้างฉัตร 3 ราย อำเภอเมืองปาน 2 ราย อำเภอแม่ทะ 2 ราย อำเภอแม่เมาะ 5 ราย และอำเภองาว 1 ราย ทั้งนี้ เป็นชาวเชียงใหม่ 2 ราย และปทุมธานี 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล โดยได้มีการส่งทีมเข้าไปดำเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคในทุกพื้นที่

 

 

มาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 มีประกาศ ดังนี้

1. ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการตรวจพบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพรโรคสูงรวมทั้งพื้นที่ที่มีการ แพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางต้องดำเนินการ ดังนี้

  •  สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” หรือ”ลำปางชนะ”ลงทะเบียน แล้วแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  • บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้านที่พักอาศัยหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากสงสัยหรือมีอาการใดๆ ผิดปกติ ให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันทีรวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุจำเป็นต้องกลับออกจากพื้นที่ลำปางให้แจ้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมินความเสี่ยง ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ขอความร่วมมือจากประชาชนลำปางและทุกหน่วยงาน

  • งดหรือเลื่อนการจัดประชุม สัมมนา งานจัดเลี้ยงต่างๆ
  • งดหรือยกเลิกงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเฉพาะงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. ด้านการแพทย์ จังหวัดลำปางได้เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

  • ในหน่วยบริการสาธารณสุข เตรียมเตียงในโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วย จำนวน 288 เตียง
  • เตรียมโรงพยาบาลสนาม จำนวน 188 เตียง

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 42-49 และ 51-52 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่แนบมา ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 50 และ 53-66 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด- 19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30น.-16.3 0น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน