จังหวัดลำปาง ออกประกาศงดดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ถึง 23 เม.ย. 64

วันที่ 13 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปางพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นสูง ซึ่งจากการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ได้เข้าไปใช้บริการสถานประกอบการและหรือร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและยกระดับมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 จึงมีประกาศดังนี้

  1.  สถานบันเทิงและสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงรวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มงดให้ลูกค้าดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านและต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564
  2. ให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประกาศ ณ วันที่ 13 เม.ย.2564