จังหวัดลำปาง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง ลดการแพร่เชื้อโควิด มีผล 18 เม.ย. 2564

วันที่ 17 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดลำปาง ได้ออก คำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปในวงกว้างจากผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการซึ่งเดินทางกลับมาปฏิบัติงานหลังเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อที่สัมพันธ์กับสถานบันเทิง การรวมกลุ่ม การสังสรรค์และปัจจัยที่ทำให้มีการระบาดวงกว้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มีคำสั่ง ดังนี้
 1. ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรม หรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
  • ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค
  • ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 2. ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
  • สถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศและมีการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้ อาทิเช่น ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตหรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกันสถานประกอบการบิลเลียดและสนุกเกอร์
  • สถานประกอบกิจการสปา สถานประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงามตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สถานประกอบกิจการอาบอบนวดน้ำสมุนไพร ยกเว้นการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
  • คลินิกเวชกรรมเสริมความงามและสถานที่เสริมความงาม
  • ตลาดนัด ถนนคนเดิน
  • สระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
  • ให้งดการแข่งขันกีฬาที่มีการสัมผัสหรือปะทะเช่น มวย
  • ให้ปิดสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ดังกล่าวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติ
 3. มาตรการควบคุม สำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดดังนี้
  • การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้การบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23:00 น
  • การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านหรือสถานประกอบการ
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา 21:00 น โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมส์เครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556 4 เป็นต้นไป