เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดลำปางล่าสุด เตือนหากปกปิดไทม์ไลน์มีความผิด

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ เวลา 9.00 น.) จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ทั้งหมด 134 ราย แยกเป็น เพศชาย 60 ราย เพศหญิง 74 ราย เป็นคนลำปาง 129 ราย กระจายตามอำเภอ ดังนี้ เมืองลำปาง 61ราย แจ้ห่ม 20 ราย แม่เมาะ 8 ราย เสริมงาม 7 ราย เกาะคา 9 ราย แม่ทะ 5 ราย ห้างฉัตร 5 ราย เมืองปาน 4 ราย วังเหนือ 4 ราย งาว 4 ราย แม่พริก 1 ราย เถิน 1 ราย และเป็นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางมาลำปาง 5 ราย คือ ปทุมธานี 2 ราย กรุงเทพ 1 ราย เชียงใหม่ 1 ราย และอำนาจเจริญ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 134 ราย

 

 

เนื่องจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จำเป็นต้องใช้ข้อมูลไทม์ไลน์โดยละเอียด ของผู้ติดเชื้อ ผู้สงสัยว่าติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่สัมผัสโรค เพื่อใช้ในการแจ้งผู้ที่อาจสัมผัสโรคจากสถานที่หรือผู้ติดเชื้อตามไทมไลน์ดังกล่าวทราบให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ประเมินและกักแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งมีการทำความสะอาดสถานที่ตามไทม์ไลน์ทันที เป็นการลดโอกาสในการติดเชื้อของคนลำปาง ดังนั้น ในการสอบสวนโรค จึงต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น ประวัติการเดินทาง/การทำงาน/การสัมผัสผู้ติดเชื้อ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรค หากมีการปกปิดหรือปิดบังข้อมูลไทม์ไลน์ จะเป็นการทำผิดกฎหมาย กล่าวคือการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหาย มีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา137) การไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (มาตรา 34 , มาตรา 45 และ มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558)

แถลงการณ์ฉบับนี้นำเสนอไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 120-123 และ 126-129 และ 131- 133 รายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่แนบมา ส่วนไทม์ไลน์ของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 124 , 125 , 130 , 134 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร 093 140 8023 ทุกวันเวลา 8.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน